Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Košice - okolie

 07.04.2020

Okresné riaditel’stvo Hasičského a zachranného zboru v Košiciach v zmysle § 21 pism. 0) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 1 a 2 vyhlašky MV SR &. 121/2002 Z.z. 0 požiarnej prevencii v znení neskoršich predpisov Okresné riaditel'stvo Hasičského a zachranného zboru v Košiciach

VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch v územnom obvode okresu Košice - okolie od 06.04.2020 od 14,00 hod. do odvolania V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavat’ zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám podľa § 14 ods. 2 pism. a) a b), právnickym osobám a fyzickým osobám podľa § 8 pism. a) až c) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch sa zakazuje:: najmä: fajčiť a používať otvorený plameň, na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru  vypalovat’ porasty bylín, kríkov a stromov ,zakladat’ oheň v priestoroch alebo na miestach, kde hrozi nebezpečenstvo jeho šírenia.  spaľovat’ horl'avé latky na vol'nom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Vlastníci, správcovia, užívatelia, alebo obhospodarovatelia lesov a lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b ods. 1 pism. a), c) a d) zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov v náväznosti na § 10 ods. 2 vyhlašky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. v znení neskoršich predpisov povinní najmä : zabezpečovat’ v lesoch hliadkovaciu činnost’, najmä v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase podľa vypracovaného časového harmonogramu.

1 2 >

Vývoz TKO

Údaje o obci

Štát: Slovensko Hustota: 16,5  obyv./km2
Región: Abovský Starosta: Milan Diheneščík
Okres: Košice okolie Časové pásmo: SEČ (UTC+1)
Nadmorská výška: 221 m n. m. PSČ: 044 18
Rozloha: 3025 ha Tel. predvoľba: +421 - 55
Obyvateľstvo: 473 Kód: 522023

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 14:00

http://www.slovensko.sk/

Link na FS Roňvu

https://fsronvasnm-sk.webnode.sk

Fotogaléria

Kalendár

SAMOSPRÁVA ONLINE