Rímsko-katolícka cirkev / Sv. omše /

 01.01.1970

Zverejnenie emailovej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštouVoľby do NR

link: https://www.minv.sk/?nr20-info1

ZVEREJNENIE EMAILOVEJ ADRESY
NA DORUČOVANIE ŽIADOSTI O VOĽBU POŠTOU

Emailová adresa na doručovanie:  slanome@stonline.sk

Informácie o podmienkach hlasovania poštou voličmi s trvalým pobytom na
území Slovenskej republiky
http://www.minv.sk/?nr20-posta2

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v
čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
Volič, ktorý
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia,

môže požiadať o voľbu poštou a to
v listinnej forme  tak,
aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce
(obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb
(t.j. najneskôr 10.1.2020)
Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
elektronicky (e-mailom) tak,
aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú (e-
mailovú) adresu, ktorú obec zverejnila na svojom webovom sídle
alebo na úradnej tabuli obce najneskôr 50 dní predo dňom
konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020).
Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
Voličovi, ktorý pri elektronickej komunikácii využil sprostredkovateľský portál,
odporúčame overiť si doručenie svojej žiadosti o voľbu poštou priamo

na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade.

Žiadosť o voľbu poštou [vzor žiadosti o voľbu
poštou (DOCX, 21 kB)] musí obsahovať údaje o voličovi
-  meno a priezvisko,
-  rodné číslo,
-  adresu trvalého pobytu v Slovenskej republike,
-  adresu miesta pobytu v cudzine.
Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle
najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý
požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine
-  obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,
-  hlasovacie lístky,
-  návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU -
ELECTION BY MAIL“ a vypísanou adresou sídla obecného úradu
obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa),
-  poučenie o spôsobe hlasovania.
Hlasovanie
Vybrať jeden hlasovací lístok ....
Po rozhodnutí, ktorému kandidujúcemu subjektu chce volič
odovzdať svoj hlas, vyberie zo sady hlasovacích lístkov jeden
konkrétny hlasovací lístok, ktorý môže bez ďalšej úpravy vložiť
do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a túto
zalepí.
Prednostný hlas ....
Ak sa volič rozhodne dať niektorému z kandidátov uvedených
na hlasovacom lístku prednostný hlas, zakrúžkuje poradové
číslo uvedené pred menom kandidáta. Prednostný hlas môže
dať volič najviac štyrom kandidátom. Ak volič zakrúžkuje vyšší
počet poradových čísiel ako štyri, na prednostné hlasy sa pri
zisťovaní výsledkov hlasovania nebude prihliadať, ale hlasovací
lístok sa započíta v prospech kandidujúceho subjektu. Po
úprave hlasovacieho lístka vloží volič hlasovací lístok do obálky
opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a túto zalepí.
Odoslať návratnú obálku ....
Zalepenú obálku volič vloží do návratnej obálky označenej
heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“, musí byť na nej
uvedená adresa sídla obecného úradu obce ako adresáta a
adresa voliča ako odosielateľa.

Návratnú obálku odošle poštou. Výdavky spojené so zaslaním
návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.
Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích
lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu
voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania
volieb (t.j. najneskôr 28.2.2020).

Vývoz TKO

Údaje o obci

Štát: Slovensko Hustota: 16,5  obyv./km2
Región: Abovský Starosta: Milan Diheneščík
Okres: Košice okolie Časové pásmo: SEČ (UTC+1)
Nadmorská výška: 221 m n. m. PSČ: 044 18
Rozloha: 3025 ha Tel. predvoľba: +421 - 55
Obyvateľstvo: 473 Kód: 522023

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 14:00

http://www.slovensko.sk/

Link na FS Roňvu

https://fsronvasnm-sk.webnode.sk

Fotogaléria

Kalendár

SAMOSPRÁVA ONLINE