História

Prvá písomná zmienka o našej obci pochádza z roku 1330. Spomína sa to aj v záznamoch prvej kroniky obce, vedenej od roku 1933. Podľa doterajších historických výskumov Slanské Nové Mesto bolo založené v rokoch 1327 - 1334 na kráľovskej pôde. Založili ho z najväčšou pravdepodobnosťou kolonisti nemeckého pôvodu. Koncom 14. storočia sa dostalo do vlastníctva šľachticov Lošonciovcov, ktorí ho začlenili do správy panstva hradu Slanec. V 16.storočí prešlo do rúk rodu Forgáčovcov, ktorí si ho udržali až do konca feudalizmu v polovici 19.storočia. V tomto období malo mestečko z náboženského hľadika prevažne kalvínsky charakter.


Bývalé mesto (Slanské Nové Mesto) ležalo v údolí potoka Roňava. Pravdepodobne výpadmi Turkov bolo zničené. Založené Nové Mesto dostalo nové meno slovenského znenia úradným predpokladom až po prevrate v roku 1921. Predtým, a uchovalo  sa to dodnes, bolo po celom okolí známe pod menom "Ujvaroš". V dobe pomadarčovania dostala obec meno "Szalancujvaroš" od obce Slanec (Szlánc). Bývalá zničená obec bola väčším mestečkom, o čom svedčí aj miestna farská kronika.

V 17. a 18. storočí bolo Slanské Nové Mesto známe výrobou drevených sudov. V 19. storočí prevádzkou mlyna a neskôr aj krčmou "Fialka". V roku 1869 mala obec 554 obyvateľov , v roku 1930 - 610 obyvateľov, v roku 1961 - 665 obyvateľov, ktorí žili v 195 domoch. V súčasnosti má obec 473 obyvateľov, z ktorých viac ako polovica je rímskokatolíkov, ostatní sú gréckokatolíci.


Obyvatelia sa zaoberali prevažne poľnohospodárstvom. V roku 1957 bolo v obci založené poľnohospodárske družstvo. Pôvodná budova ZŠ bola postavená v roku  1926. V súčasnosti je bez prevádzky. Bývalá MŠ sídlila v budove, ktorá kedysi stála na mieste, kde dnes stojí kultúrny dom. Tento bol postavený svojpomocne v akcii "Z". Na prevádzkovanie MŠ, ktorá je v prevádzke dodnes, bol zakúpený rodinný dom.


Medzi dôležité stavby v obci patria aj požiarná zbrojnica z roku 1970 a dom smútku z roku 1994.


Dominantou obce sú dva kostoly. Gréckokatolícky Kostol sv. Ducha z r.1868 a rímskokatolícky Kostol sv.Anny, postavený v roku 1992. 

S myšlienkou vybudovať vodovod bojovali obyvatelia obce dlhé roky, no s jeho výstavbou sa začalo až v roku 1953. Od roku 1995 sa vodovod postupne rekonštruuje. Plynofikácia obce bola realizovaná v rokoch 1996 - 1997.


V 80. rokoch v obci účinkovala folklórna skupina, ktorá mala v celom okolí veľký úspech. V  súčasnosti  tu aktívne pracuje dobrovoľný hasičský zbor a klub dôchodcov. Hlavným programovým cieľom samosprávy v tomto volebnom období je ukončenie rekonštrukcie vodovodu a výstavba kanalizácie a ČOV.


V súčasnosti funkciu starostu obce zastáva Milan Diheneščík a poslancami obecného zastupiteľstva sú Drotár Jozef, Róbert Fedor, Kvetoslava Stančíková, Peter Sarvaš a Mgr. Rastislav Štefan.